Tradicionālās kultūras nozare
Nozares prioritātes
:

Nozare izskata projektus, kas saistīti ar→

• sistemātisku latviešu un Latvijas mazākumtautību nemateriālā kultūras mantojuma popularizējošu un izglītojošu materiālu veidošanu un publicēšanu;
• izpētē vai neformālu zināšanu tālāknodošanā balstītiem latviešu un Latvijas mazākumtautību nemateriālo kultūras mantojumu popularizējošiem pasākumiem (darbnīcas, semināri, nometnes, festivāli, tradicionālo amatu prasmju un zināšanu pārmantošanas pasākumi u.c.);
• nemateriālā kultūras mantojuma prakses kvalitatīvu dokumentēšanu, izpēti, publicēšanu un tālāknodošanu (lauka pētījumi, dzīvesstāsti, novadpētniecība);
• atbalstu nemateriālā kultūras mantojuma izglītības programmu integrācijai vispārējā, interešu, kultūras un mūžizglītībā;

Finansējums netiek piešķirts:
• infrastruktūras uzlabojumiem un iekārtu, aprīkojuma, tērpu iegādei kolektīviem;
• pašdarbības kolektīvu pamatdarbībai.

Iesniegšana

Projektu pieteikumi savlaicīgi jāiesniedz personīgi VKKF birojā, Rīgā, K.Valdemāra ielā 20, (1.stāvā) vai jānosūta pa pastu pēc kārtējās projektu konkursa izsludināšanas.

Nozares ekspertu komisija:
Normunds Vīksne - nozares priekšsēdētājs, Raitis Šmits, Ingūna Elere, Mārīte Balode, Jānus Johansons, Kārlis Krūmiņš, Indriķis Veitners, Anna Rozenvalde, Māris Čačka - nozares priekšsēdētājs, , Inga Šteimane

Kontaktinformācija:
projektu kuratore Zaiga Henkele, tālrunis 67503177, 26320185
e-pasts: zaiga@kkf.lv