Kultūras mantojuma nozare

Nozares prioritātes:

Kultūras mantojums sastāv no uzkrātu resursu kopuma, kas saņemti mantojumā no pagātnes un kas, neatkarīgi no piederības, indivīdu un sabiedrības uztverē tiek uzskatīti par vērtību, pārliecības, zināšanu, tradīciju atspoguļotājiem un paudējiem un ietver vidi, kas izveidojusies cilvēku un vietu mijiedarbībā, laikam ejot. Kultūras mantojuma nozīmīgākā un vistiešāk uztveramā daļa ir kultūras pieminekļi – nekustami vai kustami, ko iedala šādās tipoloģiskās grupās: arheoloģiskie, arhitektūras, pilsētbūvniecības, mākslas, industriālie pieminekļi un vēsturisko notikumu vietas.

Nozare izskata projektus, kas saistīti ar→

• zinātniskiem pētījumiem un to maksimālas pieejamības veicināšanu;
• kultūras mantojuma objektu izpēti;
• kultūras mantojuma objektu augsti kvalitatīvu restaurāciju;
• kultūras mantojuma apzināšanas, izpētes, restaurācijas un amatniecības zināšanu un prasmju saglabāšanu un iegūšanu;
• nacionālā muzeju krājuma saglabāšanu un papildināšanu;
• ar nozari saistītu izstāžu nodrošināšanu muzejos un atmiņas institūcijās;
• kultūrizglītības pakalpojumu pieejamību kultūras mantojuma jomā;
• inovatīviem risinājumiem kultūras mantojuma izmantošanā, izpratnes un pieejamības veicināšanā;
• vietējo kopienu līdzdalību kultūras mantojuma saglabāšanā;
• studijām ārvalstīs jomās, ko Latvijā nav iespējams apgūt, ja pētījuma tēma sniedz tiešu ieguldījumu Latvijas kultūras mantojuma nozares attīstībā.

Finansējums netiek piešķirts:
• iekārtu un aparatūras īrei sabiedriskiem pasākumiem;
• iestāžu materiālu tehniskās bāzes pilnveidošanai;
• remontiem, kas nav saistīti ar restaurāciju;
• inženierkomunikāciju remontiem un nomaiņai;
• bukletu, ielūgumu, pastkaršu u.tml. izdošanai;
• audiogidu tehniskajam aprīkojumam;
• vēsturisko kopiju izgatavošanai;
• mājaslapu un datu bāzu veidošanai;
• neatliekamiem valsts nozīmes kultūras pieminekļu avārijas stāvokļa novēršanas darbiem;
• Nacionālā muzeja krājuma papildināšana akreditētajiem Kultūras ministrijas pakļautībā esošajiem valsts muzejiem.

2017. gadā pieteikumi Nacionālā muzeja krājuma papildināšanai akreditētajiem valsts, pašvaldību, autonomajiem un privātajiem muzejiem netiks atbalstīti regulārajos kultūras projektu konkursos. Tos finansēs VKKF mērķprogrammā “Muzeju nozares attīstības programma un muzejisko priekšmetu iepirkumu programma”. Saskaņā ar vienošanos starp VKKF un Kultūras ministriju, šajā programmā nefinansēs Kultūras ministrijas padotībā esošo muzeju (Latvijas Nacionālais mākslas muzejsRīgas vēstures un kuģniecības muzejs; Rundāles pils muzejsLatvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs; Memoriālo muzeju apvienībaLatvijas Nacionālais vēstures muzejs; Rakstniecības un mūzikas muzejs; Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts) krājumu papildināšanu.

Iesniegšana

Projektu pieteikumi savlaicīgi jāiesniedz personīgi VKKF birojā, Rīgā, K.Valdemāra ielā 20, (1.stāvā) vai jānosūta pa pastu pēc kārtējās projektu konkursa izsludināšanas.

Nozares ekspertu komisija:
Normunds Vīksne - nozares priekšsēdētājs, Raitis Šmits, Ingūna Elere, Mārīte Balode, Jānus Johansons, Kārlis Krūmiņš, Indriķis Veitners, Anna Rozenvalde, Māris Čačka - nozares priekšsēdētājs, , Inga Šteimane

Kontaktinformācija:
projektu kuratore Zaiga Henkele, tālrunis 67503177, 26320185
e-pasts: zaiga@kkf.lv