Noslēgušies konkursi mērķprogrammās mērķprogrammās
“Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā”,
„ Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā Latgales plānošanas reģionā",
“Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” ,
“”Latvijas skolas somas” satura veidošana” . Finansējuma saņēmējiem līgumi ar VKKF jānoslēdz līdz 19.05.2017.